lao pdr call for action to integrate srhr into the post-2015 (lao)

ກອບວຽກງານຫຼັງປ 2015 ແມ່ນບໍ່ສີ້ນສ ດຂອງເປ ້າຫມາຍສະຫະສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ. ເປ້ າ ຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສ້າງບົນພື້ຖານຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຈ ດພິເສດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອບັນລ ເປ ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ. ກອບເຮັດວຽກ ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກສໍາລັບເປ້ າຫມາຍສະຫະສະຫວັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 17 ເປ ້າຫມາຍ ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຢ ້ງຢ ນ ແລະ 169 ກ ່ມເປ ້າຫມາຍ, ຊຶ່ງລວມທັງ ຄວາມກ້າວຫນ້າ ໃນການ ຫລ ດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃຫມ່, ເດັກ ແລະ ແມ່ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການສ ຂະພາບຈະເລີນພັນທ ກຖ້ວນຫນ້າ, ລວມທັງ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ຂໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ແລະ ການສຶກສາ […]

arrow for change – why affirm sexuality? (laotian)

ແນວທາງການດຳເນີນວິຖີຊີວິດທາງເພດ (Sexuality) ມຢີ ຫູ່່ າຼ ກຫາຼ ຍດວ້ ຍກນັ . ບນັ ດາ ແນວທາງທ່ີໃຊ້ຫຼາຍທ່ີສຸດແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດາ້ ນ “ສຂຸ ະພາບ” ແລະ “ການປອ້ ງກນັ ການ ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ” , ຊງ່ືຖກືຢນືຢນັແລວ້ວາ່ເປນັ ຈດຸເລມ່ີຕນ້ົ ທເ່ີປນັປະໂຫຍດໃນການປະຕບິດັ ວຽກງານດາ້ ນວຖິ ຊີ ວີ ດິ ທາງເພດ ແລະ ເປນັ ເລອ່ື ງ ຂດັ ແຍງ່ ໃນສງັ ຄມົ ອະນລຸ ກັ ນຍິ ມົ ຫາຼ ຍ ແຫງ່ . ແຕວ່ າ່ ຍອ້ ນບນັ ດາແນວທາງທງັ ສອງ ນ້ັນມີເປ້ົາໝາຍທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງເພ່ືອສ່ົງ ເສີມສຸຂະພາບຫືເຼພ່ອືປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ […]