lao pdr call for action to integrate srhr into the post-2015 (lao)

Microsoft Word – Post 2015 Advocacy Brief-Lao PDR[Laoversion].do

ກອບວຽກງານຫຼັງປ 2015 ແມ່ນບໍ່ສີ້ນສ ດຂອງເປ ້າຫມາຍສະຫະສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ. ເປ້ າ ຫມາຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງສ້າງບົນພື້ຖານຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຈ ດພິເສດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອບັນລ ເປ ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ. ກອບເຮັດວຽກ ແມ່ນຍັງຫ່າງໄກສໍາລັບເປ້ າຫມາຍສະຫະສະຫວັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 17 ເປ ້າຫມາຍ ສໍາລັບ ການພັດທະນາແບບຢ ້ງຢ ນ ແລະ 169 ກ ່ມເປ ້າຫມາຍ, ຊຶ່ງລວມທັງ ຄວາມກ້າວຫນ້າ ໃນການ ຫລ ດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃຫມ່, ເດັກ ແລະ ແມ່ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການ ບໍລິການສ ຂະພາບຈະເລີນພັນທ ກຖ້ວນຫນ້າ, ລວມທັງ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ຂໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ແລະ ການສຶກສາ (UNDP, 2015).

17 ເປ້ າຫມາຍການພັດທະນາແຫ່ງຄວາມຍືນຍົງເຂົ້າ ແມ່ນ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຫຼັງປ 2015 ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ເປ ້າຫມາຍມີ 3 ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີສ ຂະພາບດີ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ ຂະພາບດີສໍາລັບທ ກກ ່ມອາຍຄ ົນ; ເປ້ າຫມາຍທີ 4 ເພື່ອຮັບປະກັນຄ ນນະພາ ບການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາແບບຍືນຍົງສໍາລັບທ ກຄົນ, ແລະ ເປ້ າຫມາຍທີ 5 ເພື່ອບັນລ ຄວາມສະເຫມີພາບທາງເພດ ແລະ ສ້າງອໍານາດໃຫແ້ ກ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຍິງທ ກຄົນ.

ພວກເຮົາ (ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສ ຂະພາບ) ສະເຫນີ ການເຊື່ອມສານທ ກກ ່ມເປ ້າຫມາຍ ຊື່ງ ຮ່ວມມີກ່ ມເປ ້າຫມາຍ 3.1 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມໃ່ ຫຕ້ ໍ່າກ່ວາ 70/100,000 ຂອງ ເດັກເກີດມີຊີວິດ; ກ ່ມເປ ້າຫມາຍທີ 3.7 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງເພດແລະສ ຂະພາບຈະເລີ ນພັນທກ ຖ້ວນຫນ້າ; ກ່ ມເປ້ າຫມາຍ 3.8 ເພື່ອບັນລ ການປ ກຄ ມການດ ແລສ ຂະພາບທ ກຖ້ວນຫນ້າ, ຊື່ງປະກອບດ້ວຍການປ ກປ ອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງີນ, ການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການສ ຂະພາບທີ່ຈໍາ ເປ ນທີ່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖີງທີ່ປດ ໄພ, ມີປະສິດທິພາບ, ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມອາດ ສາມາດໃນການຈ່າຍຢາແລະວັກແຊງທີ່ຈໍາເປ ນ ສໍາລັບທ ກຄົນ. ຕາຕະລາງ 1 ແມ່ນການນໍາສະເຫນີ ເປ ້າຫມາຍ, ກ ່ມເປາ ້ ຫມາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ໋ຽວຂ້ອງ.

Other Formats:

Share publication:

Year:
2016

Categories:

asia lao PDR lao

Author:
University of Health Sciences Lao PDR