arrow for change – why affirm sexuality? (laotian)

rsz_afc56

ແນວທາງການດຳເນີນວິຖີຊີວິດທາງເພດ (Sexuality) ມຢີ ຫູ່່ າຼ ກຫາຼ ຍດວ້ ຍກນັ . ບນັ ດາ ແນວທາງທ່ີໃຊ້ຫຼາຍທ່ີສຸດແງ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດາ້ ນ “ສຂຸ ະພາບ” ແລະ “ການປອ້ ງກນັ ການ ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງ” , ຊງ່ືຖກືຢນືຢນັແລວ້ວາ່ເປນັ ຈດຸເລມ່ີຕນ້ົ ທເ່ີປນັປະໂຫຍດໃນການປະຕບິດັ ວຽກງານດາ້ ນວຖິ ຊີ ວີ ດິ ທາງເພດ ແລະ ເປນັ ເລອ່ື ງ ຂດັ ແຍງ່ ໃນສງັ ຄມົ ອະນລຸ ກັ ນຍິ ມົ ຫາຼ ຍ ແຫງ່ . ແຕວ່ າ່ ຍອ້ ນບນັ ດາແນວທາງທງັ ສອງ ນ້ັນມີເປ້ົາໝາຍທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງເພ່ືອສ່ົງ ເສີມສຸຂະພາບຫືເຼພ່ອືປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ ຊງ່ືມຂີຈ້ໍຳກດັແລະບສ່ໍາມາດຄາດຫວງັທຈ່ີະລງົ ເລິກກັບທຸກປະເດັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດ ທາງເພດ. ດງ່ັນນ້ັ, ເຮາົຈງ່່ຶຕອ້ງການແນວທາງ ທເ່ີນນ້ັໃສ ່ແລະ ສະໜບັສະໜນູ (affirm) ວຖິຊີວີດິທາງເພດໃນທາງ ບວກ ແລະ ຮອບດາ້ນ.

Other Formats:

Share publication:

Year:
2007

Author:
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women