2014

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖີງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ – Lao

Categories:

Vietnam

 • Centre for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP)

Indonesia

 • Aliansi Satu Visi (ASV);
 • CEDAW Working Group;
 • Hollaback! Jakarta;
 • Institut Kapal Perempuan;
 • Kalyanamitra;
 • Komnas Perempuan;
 • Remaja Independen Papua/Independent Youth
  Forum Papua (FRIP/IYFP);
 • Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI);
 • Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta;
 • Perkumpulan Pamflet Generasi;
 • RUTGERS Indonesia;
 • Sanggar SWARA;
 • Women on Web;
 • Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP); 
 • YIFOS Indonesia

Maldives

 • Hope for Women
 • Society for Health Education (SHE)
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖີງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ - Lao

Morocco

 • Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF),
 • Morocco Family Planning Association

India

 • CommonHealth;
 • Love Matters India;
 • Pravah;
 • Rural Women’s Social Education Centre (RUWSEC);
 • SAHAYOG;
 • Sahaj;
 • Sahiyo;
 • SAMA – Resource Group for Women and Health;
 • WeSpeakOut;
 • The YP Foundation (TYPF)

Lao PDR

 • Lao Women’s Union;
 • The Faculty of Postgraduate Studies at the University of Health
  Sciences (UHS)

Sri Lanka

 • Bakamoono;
 • Women and Media Collective (WMC),
 • Youth Advocacy Network – Sri Lanka (YANSL)

Malaysia

 • Federation of Reproductive Health Associations of Malaysia (FRHAM);
 • Joint Action Group for Gender Equality (JAG);
 • Justice for Sisters (JFS);
 • Reproductive Health Association of
  Kelantan (ReHAK);
 • Reproductive Rights Advocacy Alliance Malaysia (RRAAM);
 • Sisters in Islam (SIS)

Maldives

 • Hope for Women;
 • Society for Health Education (SHE)

Myanmar

 • Colourful Girls Organization;
 • Green Lotus Myanmar

Nepal

 • Beyond Beijing Committee (BBC);
 • Blind Youth Association of Nepal;
 • Blue Diamond Society (BDS);
 • Nepalese Youth for Climate Action (NYCA);
 • Visible Impact;
 • Women’s Rehabilitation Centre (WOREC);
 • YPEER Nepal;
 • YUWA

Pakistan

 • Aahung, Centre for Social Policy Development (CSPD);
 • Forum for Dignity Initiative (FDI);
 • Gravity Development Organization; Green Circle Organization;
 • Indus Resources Center (IRC);
 • Idara-e-Taleem-O-Aaghai (ITA);
 • Rehnuma – Family Planning Association Pakistan;
 • Shelter
  Participatory Organisation;
 • Shirkat Gah;
 • The Enlight Lab

Philippines

 • Democratic Socalist Women of the Philippines (DSWP);
 • Galang;
 • Healthcare Without Harm;
 • Institute for Climate and Sustainable Cities;
 • Likhaan Centre for Women’s Health;
 • Nisa UI Haqq Fi Bangsamoro;
 • PATH Foundation Inc. (PFPI);
 • Women’s Global Network for
  Reproductive Rights (WGNRR)

Singapore

 • End Female Genital Cutting Singapore
 • Reproductive Rights (WGNRR)

Mongolia

 • MONFEMNET National Network